Mật khẩu quản lý ( master code ) cài đặt ngay sau khi lắp đặt hoặc sau khi reset.
Ấn *# nhập mật khẩu cần nhập # nhập lại lần nữa #

I, Thêm vân tay, mã số admin ( quản lý )

1, Thêm vân tay quản lý

Ấn *# master code # . Ấn 8#

Đặt vân tay 3 lần.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Thêm mật mã quản li

Ấn *# master code # . Ấn #

Nhập mật mã cần nhập. Ấn #. Nhập lại 1 lần nữa. Ấn #

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

II, Thêm vân tay, mã số thường

Ấn *# master code #. Ấn 88#

1, Thêm vân tay thường
Đặt vân tay 3 lần.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Thêm mật mã thường

Nhập mật mã cần nhập. Ấn #. Nhập lại 1 lần nữa. Ấn #

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3, Thêm thẻ từ

Đặt thẻ từ vào vị trí đọc thẻ.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

III, Xóa vân tay , mã số
Ấn *# master code # Ấn 888#

1, Xóa vân tay
Đặt vân tay cần xóa vào vị trí đầu đọc vân tay. Khóa thông báo số ID của vân tay. Ấn #.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Xóa mật mã

Nhập mật mã cần nhập, ấn #. Khóa thông báo số ID của mật mã. Ấn #.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3, Xóa thẻ từ
Đặt thẻ từ vào vị trí cần xóa. ấn #. Khóa thông báo số ID thẻ từ. Ấn #.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

4, Xóa theo ID

Nhập ID cần xóa. Ấn # , ấn # lần nữa.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

5, Xóa toàn bộ vân tay/thẻ từ/ mã số người dùng

Ấn *# master code # Ấn 8888#

Để xóa toàn bộ mật khẩu Ấn ##

Để xóa toàn bộ vân tay Ấn 8##

Để xóa toàn bộ thẻ từ Ấn 88##

IV, Chế độ thông phòng

Ấn *# master code # Ấn 2#8#.

V, Chế độ mật khẩu 2 lớp

Ấn *# master code # Ấn 2##

VI, Bật tắt âm lượng bàn phím

Ấn *# master code # Ấn 2#888#

VII, Cài đặt thời gian

Ấn *# master code # Ấn 2#22#

VIII, cài đặt ngôn ngữ

Ấn *# master code # Ấn 2#2#