Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456

Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu quản lý ( master code ) từ ID 001 đến ID 009
Mỗi vân tay, mật mã, thẻ từ sẽ mang 1 ID ( số thứ tự ) khác nhau từ 010 đến 200.

Để kết thúc quá trình ấn #, quay lại mục trước ấn *

I, Thêm vân tay, mã số admin ( quản lý )
1, Thêm vân tay quản lý ( ngay từ khi sử dụng )

Ấn *# đặt vân tay lên đầu đọc vân tay 4 lần

Hệ thống báo succesfull

2, Thêm mật mã

Ấn *# nhập mật khẩu quản lí mới -> nhập lại mật khẩu -> #

Hệ thống báo succesfull

II, Thêm vân tay, mã số user ( người dùng )

1, Thêm vân tay người dùng

Ấn *# master code # 1 # Đặt vân tay 3 lần **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

2, Thêm mật mã

Ấn *# master code # 1 # Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

3, Thêm thẻ từ

Ấn *# master code # 1 # Đưa thẻ từ vào vị trí đọc thẻ # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

III, Chế độ mở cửa tự do

Ấn *# master code # 3 : Hiện ra: “Passage Mode” ( Chế độ mở thường )
– : Enable ( Có hiệu lực ). Để chế độ này cửa được mở tự do không cần mở bằng vân tay

– : Disable Mode ( Vô hiệu ). Để chế độ này muốn mở cửa bắt buộc phải mở bằng vân tay hoặc mã số, thẻ từ

IV, Bật/ Tắt giọng nói

Ấn *# master code # 4

– Enable ( Có hiệu lực ).

– Disable Mode ( Vô hiệu ).

V, Thêm vân tay , mật khẩu admin

  • Ấn *# master code # 5 -> nhập vân tay hoặc mật khẩu quản lí